Om oss

Våra innovationer skapar trygghet för vårdtagare, vårdgivare och närstående


Om MedicPen

MedicPen utvecklar och marknadsför e-hälsolösningar som förbättrar följsamhet och övervakning vid medicinering. Bolagets produkter  tillverkas i Sverige. Marknadsföring och försäljning har hittills skett tillsammans med samarbetspartners.

I Danmark implementeras vårt medicinhanteringssystem tillsammans med IT-bolaget CareConsult A/S, ATEA Danmark och Kronans apotek. I Sverige samarbetar MedicPen med Telenta vilka erbjuder larm- och säkerhetslösningar.

Vi har för avsikt att kunna erbjuda även den svenska marknaden en lösning som innebär att kommunerna radikalt kan minska tiden som ägnas åt medicinhantering och därmed frigöra fler varma händer i omsorgen.

Vision

”MedicPen förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering.”

Affärsidé

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som effektiviserar omsorgsverksamheter och underlättar för alla att sköta sin medicinering. Produkterna ligger i teknikens framkant är utvecklade för integrering i IT-miljöer.

 MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som effektiviserar omsorgsverksamheter och underlättar för alla att sköta sin medicinering. Produkterna ligger i teknikens framkant är utvecklade för integrering i IT-miljöer.

Samhällsekonomiska drivkrafter

Bra och säker läkemedelshantering är viktigt och känt sedan länge. De negativa effekterna av dålig läkemedelshantering påverkar både vårdtagaren och kostnaden inom sjukvården negativt på många sätt*. WHO konstaterar att i utvecklade länder, tar endast 50 procent av de patienter med kronisk sjukdom sin medicin på det sätt som läkaren föreskrivet**. Vi vet även att världens befolkning blir allt äldre. Ålder är kopplat till ökade sjukdomsscenario och antal mediciner som skall hanteras.

Tittar man på den demografiska utvecklingen kommer antalet personer som är över 80 år i Europa minst dubblas de kommande 30 åren**. Allt färre som skall ta hand om en allt växande äldre population som blir allt sjukare. Sjukvården måste effektiviseras. System och lösningar för medicinhantering är en viktigt för att lösa de utmaningar sjukvården står inför.

Pandemier och beredskap

Pandemier som kräver ökad distansering och förbättrad hantering av mediciner ser vi som en viktig drivkraft för våra lösningar framöver. Genom vår lösning förbättrar vi hanteringen av mediciner vilket kan leda till mindre smitt spridning till riskgrupper. Vidare kan social distansering ökas då riskgrupper behöver besökas i mindre utsträckning för att sköta sin hantering av mediciner

*Dålig följsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus, 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år och 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm
**World Population Ageing Report 2019, United Nations

Förbättrad följsamhet

Förbättrad följsamhet

Connectivitet och IOT är en förutsättning

Att utnyttja ny teknologi internet är en förutsättning för att möta de utmaningar sjukvården står inför. MedicPen var tidigt ute med att utnyttja den ständigt ökade utbyggnaden av Internet-access och anpassade sina produkter därefter.

Intresset för att ta till sig MedicPens innovationer ökar allt mer i takt med att fler hem kopplas upp mot Internet och blir så kallade Smarthomes. MedicPens Internet-baserade produkter passar mycket bra i denna miljö, vilket är positivt för vårdtagarens hälsa och självbestämmande samtidigt som vårdgivarna kan effektivisera medicinhanteringen

Vill du veta mer om vår lösning?

  • Jan Andersson
  • VD